Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Jox koncentrát na kloktadlo 100ml  

JOX con gar 1x50 ml (fľ.skl.)

Ľahšie ochorenia sliznice ústnej dutiny.

Viac detailov

5,05 € s DPH

4,59 € bez DPH

Súhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1.Názov lieku

 

JOX

JOX

 

 

2.Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

Jódovaný povidón 85 mg a alantoín 1 mg v 1 ml.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3.Lieková forma

 

JOX – koncentrát na kloktadlo

JOX – orálna aerodisperzia

 

Číra až slabo opalizujúca červenohnedá tekutina, neobmedzene sa miešajúca s vodou.

 

 

4.Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Dezinfekcia ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach   angínach, faryngitídach, tonzilofaryngitídach, tonzilitídach, glositídach, aftách; pri chirurgických výkonoch v dýchacích a prehltávacích cestách   v príprave pacienta pred operačným zákrokom i v pooperačnej dlhodobej starostlivosti; na liečbu orálnych infekcií vznikajúcich pri chemoterapii. Pri streptokokových angínach ako podporná liečba pri súbežnej liečbe antibiotikami. Chrípkové ochorenia pri prvých prodromoch.

 

Kloktadlo sa nesmie podávať deťom do 6 rokov, orálna aerodisperzia deťom do 8 rokov.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Koncentrát na kloktadlo

Dospelí a deti od 6 rokov:

Po rozriedení koncentrátu na kloktadlo sa ústa vyplachujú alebo sa liek kloktá. Roztok sa neprehĺta. Výplachy alebo kloktanie sa zvyčajne vykonávajú 2   4-krát denne nie dlhšie ako 30 sekúnd, maximálne 6-krát denne. Minimálny odstup medzi výplachmi sú 4 hodiny.

 

Orálna aerodisperzia

Dospelí a deti od 8 rokov:

Zvyčajne sa aplikuje 2   4-krát denne, v prípade potreby aj častejšie (po 4 hodinách) po 1   3 vstrieknutiach vpravo i vľavo alebo priamo na postihnuté miesto. Medzi jednotlivými aplikáciami musia byť minimálne 4 hodiny. Rozprášený orálny roztok sa nevdychuje ani neprehĺta.

 

JOX orálnu aerodisperziu možno aplikovať maximálne 6-krát denne.

 

U starších pacientov a pacientov s hepatálnou insuficienciou nie je nutná úprava dávkovania.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Liek sa nesmie používať pri precitlivenosti na jód alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, hyperfunkcii štítnej žľazy, dekompenzovanej srdcovej insuficiencii, 2 týždne pred a po plánovanom vyšetrení alebo terapii rádioaktívnym jódom a pri obličkovej insuficiencii.

 

Orálnu aerodisperziu nepodávať u detí mladších ako 8 rokov, pretože neexistuje istota spolupráce pri jeho aplikácii. Kloktadlo sa nesmie podávať deťom do 6 rokov.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pri laryngitíde možno liek používať iba v nevyhnutných prípadoch. S opatrnosťou treba liek podávať pri hepatálnej insuficiencii.

 

U pacientov s hepatálnou insuficienciou môže dôjsť k zvýšeniu transamináz, preto je potrebné monitorovať sérové hladiny týchto enzýmov.

 

Liek obsahuje 18,6 % etanolu.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Liek nie je vhodné kombinovať s inými dezinficienciami ústnej dutiny a hltana, najmä s peroxidom vodíka. Dlhodobému používaniu sa majú vyhnúť pacienti liečení lítiom.

 

Použitie lieku JOX môže vyvolať falošne pozitívne výsledky Hematestu a Hemokult testu. Pri testovaní tyreoidálnych funkcií môže zvýšiť hodnoty PBI.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita

V rámci predklinických štúdií boli zistené DNA   modifikujúce a mutagénne účinky jódovaného povidónu. V pokusoch na Salmonella typhi murium boli zaznamenané špecifické zmeny štruktúry DNA živých buniek.

 

Pri hodnotení embryotoxického účinku na amerických morských ježkoch sa zistili vývojové abnormality embryí.

 

K dispozícii nie sú skúsenosti s lokálnym použitím jódovaného povidónu v ústnej dutine a hltane u gravidných žien. Pri vaginálnom použití alebo lokálnej aplikácii na pokožke  v období gravidity alebo počas pôrodu bola u novorodencov zistená kongenitálna hypotyreóza alebo struma. Podávanie lieku JOX sa preto počas gravidity neodporúča.

 

Laktácia

Jód sa vylučuje do materského mlieka. V krvi a moči dojčiat sa zistili mnohonásobne vyššie koncentrácie jódu ako u ich matiek, používajúcich jódovaný povidón. Vysoké sérové koncentrácie môžu spôsobiť hypofunkciu štítnej žľazy u dojčiat. Z toho dôvodu sa JOX nesmie počas laktácie používať.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

JOX nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Liek sa znáša veľmi dobre. Zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) boli zaznamenané prejavy hypersenzitivity, predovšetkým urtikárie, metabolická acidóza, hypernatriémia a zhoršenie renálnych funkcií. Veľmi zriedkavo (< 1/10 000) sa vyskytol angioedém, jednotlivo bol hlásený prípad anafylaktického šoku. Menej často (≥ 1/1 000 až < 1/100) bol zaznamenaný pocit sucha v ústach, pálenie alebo tvorba pľuzgierikov v mieste aplikácie.

 

Nižšie sú uvedené nežiaduce účinky členené podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu.

 

Poruchy imunitného systému: veľmi zriedkavo (< 1/10 000) angioneurotický edém.

 

Poruchy metabolizmu a výživy: zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) metabolická acidóza a hypernatriémia.

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva: zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) prejavy hypersenzitivity, predovšetkým urtikária.

 

Poruchy obličiek a močových ciest: zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) zhoršenie renálnych funkcií.

 

Celkové a inde nezaradené poruchy a reakcie v mieste podania: menej často (≥ 1/1 000 až < 1/100) pocit sucha v ústach, pálenie alebo tvorba pľuzgierikov v mieste aplikácie.

 

4.9 Predávkovanie

 

Skúsenosti u zvierat

Po požití jódovaného povidónu došlo k podráždeniu, vo výnimočných prípadoch k poškodeniu sliznice gastrointestinálneho traktu. Bola zaznamenaná stenóza pyloru, nekróza žalúdočnej sliznice, peritonitída a sepsa.

 

Pri inhalácii jódových pár sa u zvierat pozorovala depresia dýchania v dôsledku opuchu laryngu a hlasivkovej štrbiny.

 

Skúsenosti u ľudí

Skúsenosti s predávkovaním pri správnom miestnom použití v ústnej dutine alebo hltane nie sú k dispozícii.

 

Nadmerné užívanie jódu môže mať za následok vznik strumy a hypo- alebo hypertyreoidizmus. Akútne predávkovanie pri požití roztoku jódu sa môže prejaviť kovovou chuťou v ústach, zvýšeným slinením, podráždením a opuchom očí, dýchacími ťažkosťami súvisiacimi s edémom pľúc, kožnou reakciou, nevoľnosťou a hnačkou. Môže sa rozvinúť metabolická acidóza, hypernatriémia a renálne poškodenie.

 

Liečba predávkovania

Liečba pri požití väčšieho množstva roztoku jódu je symptomatická s dôrazom na sledovanie rovnováhy elektrolytov, funkcie obličiek a štítnej žľazy. Spočiatku sa riadi štandardnými opatreniami, ktoré vedú k zamedzeniu ďalšej absorpcie z gastrointestinálneho traktu. Postihnutému sa podáva mlieko a škrobový sliz. Pokiaľ nie je poškodený pažerák, je možné vykonať výplach žalúdka. Ďalej sa podáva aktívne uhlie a 1 % alebo 5 % roztok tiosíranu sodného, ktorý redukuje jód na jodid. Elimináciu absorbovanej látky možno zvýšiť osmotickou diurézou. Skúsenosti s dialýzou nie sú v literatúre popísané.

 

Špecifické antidotum neexistuje.

 

 

5. Farmakologické vlastnosti

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Otorinolaryngologikum, dezinficiens, ATC kód: R02AA

 

Hlavným liečivom je jódovaný povidón (PVP – jód). Je to dezinficiens zo skupiny jódoforov, ktoré pri kontakte s pokožkou a mukóznymi membránami uvoľňujú organický jód. Jód pôsobí čiastočne baktericídne na grampozitívne koky a bacily, na gramnegatívne koky a bacily, na niektoré anaeróbne baktérie a ďalej pôsobí na kvasinky ako aj sacharomycéty, protozoá a niektoré vírusy. Alantoín má protizápalové účinky, a tým sa spolupodieľa s jódovaným povidónom na terapeutickom účinku lieku JOX.

 

Dezinfekčný účinok jódu je výsledkom priameho pôsobenia na proteíny mikroorganizmov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Pri topickej aplikácii jódovaného povidónu na intaktnú kožu je absorpcia jódu minimálna. Pri vaginálnom podávaní, aplikácii do úst a na porušenú kožu (ťažké popáleniny) je systémová absorpcia výraznejšia a môže dôjsť k interferencii s tyreoidálnymi funkciami. Jód sa v organizme mení na jodidy, ktoré sa koncentrujú prevažne v štítnej žľaze. Jodidy, ktoré nie sú zachytené štítnou žľazou, sa vylučujú prevažne renálnou cestou, v malom množstve potom stolicou, slinami a potom. Prechádzajú tiež cez placentu a dostávajú sa do materského mlieka.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

V rámci predklinických štúdií vykonaných v zahraničí, boli zistené DNA   modifikujúce a mutagénne účinky jódovaného povidónu. V pokusoch na Salmonella typhi murium boli zaznamenané špecifické zmeny štruktúry DNA živých buniek.

 

Pri hodnotení embryotoxického účinku na amerických morských ježkoch sa zistili vývojové abnormality embryí.

 

 

6.Farmaceutické informácie

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

monohydrát kyseliny citrónovej

levomentol

propylénglykol

etanol 96 %

trinátriumcitrát

čistená voda

 

6.2 Inkompatibility

 

JOX je inkompatibilný s redukčnými látkami, soľami alkaloidov a látkami s kyslou reakciou.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Koncentrát na kloktadlo – 5 rokov.

Orálna aerodisperzia – 4 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Koncentrát na kloktadlo:

Fľaška z tmavého skla s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom s tesnením a vložkou z polyetylénu, plastová odmerka, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 50 ml

 

Orálna aerodisperzia:

PE fľaštička s obsahom 30 ml roztoku, mechanický ventil, kryt, ústny aplikátor, štítok, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 ml

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Koncentrát na kloktadlo:

Roztok sa riedi v pomere 1:20 alebo 1:40 pitnou vodou s teplotou asi 18 °C (t.j. 2,5   5 ml podľa priloženej odmerky alebo 1/2   1 kávovú lyžičku do 100 ml vody).

 

Zosvetlenie roztoku signalizuje zníženie antimikrobiálnej účinnosti roztoku. Rozklad sa urýchľuje svetlom a teplotou nad 40 °C.

 

Orálna aerodisperzia:

Po zložení ochranného krytu sa nasadí ústny aplikátor. Po vložení jeho konca do úst sa pri zavretých ústach 2-krát stlačí tlačidlo rozprašovača tak, aby jedna dávka smerovala vpravo a druhá vľavo. Ústny aplikátor sa umýva z hygienických dôvodov teplou vodou.

 

 

7.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov

Česká republika

 

 

8.Registračné číslo

 

Koncentrát na kloktadlo: 69/0886/92–C/S

Orálna aerodisperzia: 69/0118/91–C/S

 

 

9.Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Koncentrát na kloktadlo:

Dátum prvej registrácie: 30. december 1992/bez časového obmedzenia

 

Orálna aerodisperzia:

Dátum prvej registrácie: 15. február 1991/bez časového obmedzenia

 

 

10.Dátum revízie textu

 

Marec 2012

Napíšte svoj názor

JOX con gar 1x50 ml (fľ.skl.)

JOX con gar 1x50 ml (fľ.skl.)

Ľahšie ochorenia sliznice ústnej dutiny.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (29)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop