Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Cocculine tbl 30  

COCCULINE tbl 30 (blis.Al/PVC)

97943

Nevoľnosť spojená s cestovaním.

Viac detailov

4,85 € s DPH

4,41 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

COCCULINE

tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá: 1 tableta ( 150 mg ) obsahuje :

Cocculus indicus (Anamirta metlinovitá) 4 CH............0,375 mg

Nux vomica (Strychnínovník indický) 4 CH................0,375 mg

Tabacum (Tabak virginský) 4 CH................................0,375 mg

Petroleum (Biely petrolej) 4 CH...................................0,375 mg

 

Liehový extrakt z plodu rastliny Cocculus indicus L.(Anamirta metlinovitá), semien rastliny Nux vomica L.(Strychnínovník indický), čerstvých nefermentovaných listov rastliny Tabacum L. (Tabak virginský) a bieleho petroleja Petroleum.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tablety, malé biele a ploché s kolmými hranami.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku COCCULINE sa používa na prevenciu a liečbu nevoľností spojených s cestovaním v dopravných prostriedkoch (auto, autobus, lietadlo, loď). Nevyvoláva ospalosť.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

Dospelí a deti :

Večer pred cestou a v deň cesty : 2 tablety 3 krát denne

Pri prvých príznakoch: 2 tablety každú hodinu až do vymiznutia príznakov

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

 

Spôsob podania

Perorálne použitie.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Nie sú známe.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy,

glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

COCCULINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Doteraz neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.

 

4.9 Predávkovanie

 

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené .

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

ATC kód: V03AX

 

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú

v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nevzťahuje sa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nie sú známe.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

PVC / Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

30 tabliet.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte – Foy- lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0386/92-C/S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 17/06/1992

Neobmedzená platnosť registrácie.

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

10/2011

 

 

 

Napíšte svoj názor

COCCULINE tbl 30 (blis.Al/PVC)

COCCULINE tbl 30 (blis.Al/PVC)

Nevoľnosť spojená s cestovaním.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (13)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop