Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

FEBICHOL cps 50x 100mg  

FEBICHOL cps 50x100 mg (blister)

47349

Tablety, tobolky.

Viac detailov

2,92 € s DPH

2,92 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

FEBICHOL®

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

 

Jedna kapsula obsahuje 100 mg fenipentolu (fenipentolum).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

kapsuly

Vzhľad: svetlozelené kapsuly, ktoré obsahujú bezfarebnú silne aromatickú tekutinu

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

Febichol je indikovaný na liečbu dyspeptických ťažkostí u dospelých, pri chronických chorobách hepatobiliárneho traktu (funkčná cholecystopatia, chronická cholecystitída, chronická cholelitiáza, chronické hepatopatie sprevádzané biliárnou dyspepsiou) a stavov po cholecystektómii alebo po hepatitíde.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Zvyčajné dávkovanie sú 2 kapsuly lieku Febichol trikrát denne (vždy tesne pred jedlom), niektorí pacienti s menej závažnými ťažkosťami, môžu liek Febichol užívať len občas, podľa potreby (2 kapsuly tesne pred jedlom).

Kapsuly sa prehĺtajú nerozhryzené a nerozmočené (obsah má pálivú, horkú chuť!) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny, napr. pohárom vody.

Pokyny pre úpravu dávkovania pri poruchách funkcie obličiek alebo pečene nie sú k dispozícii (pri akútnej hepatitíde a iných ťažkých poruchách funkcie pečene je užívanie lieku Febichol kontraindikované – pozri časť 4.3).

 

4.3 Kontraindikácie

 

Febichol je kontraindikovaný pri:

  • precitlivenosti na fenipentol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

  • biliárnej kolike, obštrukcii žlčníka a žlčových ciest, akútnych chorobách žlčových ciest, empyéme žlčníka, akútnej pankreatitíde, ileu a iných akútnych stavoch v brušnej dutine,

  • vredoch a tumoroch gastrointestinálneho traktu,

  • akútnej hepatitíde a iných ťažkých poruchách funkcie pečene,

Kvôli nedostatočným skúsenostiam s podávaním fenipentolu deťom je kontraindikované používať Febichol na liečbu detí do 15 rokov.

Kvôli nedostatočným skúsenostiam s podávaním fenipentolu gravidným a dojčiacim ženám je užívanie lieku Febichol v priebehu gravidity a laktácie kontraindikované (pozri časť 4.6).

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Obsah kapsúl má výrazne pálivú a horkú chuť, kapsuly sa preto musia prehĺtať nerozhryzené a nerozmočené.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Interakcie fenipentolu s inými liekmi nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o účinkoch fenipentolu na ľudský embryofetálny vývoj, ani o jeho prestupe placentou. U zvierat bola po veľmi vysokých perorálnych dávkach zaznamenaná zvýšená postimplantačná mortalita a vývojové abnormality muskuloskeletárneho systému (pozri časť 5.3).

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o prestupe fenipentolu do materského mlieka. Kvôli nedostatočným skúsenostiam s podávaním fenipentolu gravidným a dojčiacim ženám je užívanie lieku Febichol v priebehu gravidity a laktácie kontraindikované.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nie je známe, že Febichol má nepriaznivý vplyv na schopnosť obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť vozidlá alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce si rýchly a kvalitný úsudok, schopnosť pohotovej reakcie na náhle podnety, dobrú súhru pohybov, prípadne bezchybné udržiavanie telesnej rovnováhy.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Febichol sa vo všeobecnosti dobre znáša.

U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť pyróza alebo pocit „pálenia v žalúdku“.

Niektorí pacienti, liečení liekom Febichol udávajú príznaky ťažko odlíšiteľné od samotného liečeného stavu (pocit tlaku a plnosti v epigastriu, nauzea, flatulencia).

V ojedinelých prípadoch nemožno vylúčiť výskyt alergických reakcií typu žihľavky, makulopapulárneho alebo iného exantému alebo opuchu tváre.

 

4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne skúsenosti s predávkovaním liekom Febichol. Príznaky predávkovania fenipentolom nie sú známe. Fenipentol sa u laboratórnych zvierat (potkanov a myší) vyznačoval po perorálnej aplikácii zanedbateľnou akútnou toxicitou (pozri časť 5.3).

Fenipentol nemá špecifické antidótum. Terapia prípadného predávkovania musí byť symptomatická.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: choleretikum

ATC kód: A05AX

 

Fenipentol (1-fenylpentanol) je syntetické choleretikum zo skupiny α-alkylbenzylalkoholov. Bol pripravený štrukturálnou modifikáciou p-tolylmetylkarbinolu, ktorý bol izolovaný z pakoreňov kurkumy (Curcuma longa, synonymum Curcuma domestica) a pôvodne pokladaný za jej obsahovú látku. Neskôr bolo dokázané, že je to artefakt vznikajúci pri spracovaní drogy).

U pokusných zvierat fenipentol zvyšuje vylučovanie žlče (zvyšuje tak objem ako aj sekréciu žlčových kyselín, bilirubínu a kyseliny glukurónovej).

V otvorených štúdiách u ľudí s funkčnými cholecystopatiami, chronickou cholecystitídou, chronickou cholelitiázou, dyskinéziami biliárneho traktu, postcholecystektomickým a posthepatickým syndrómom fenipentol zlepšil subjektívne príznaky (napr. bolesti a pocity tlaku po pravým rebrovým oblúkom, tlak v epigastriu, eruktáciu, meteorismus a flatulenciu, hnačky, nechutenstvo, neznášanlivosť tučných či mäsitých jedál) a znížil spotrebu spazmolytík.

Zaslepené kontrolované klinické štúdie s fenipentolom sa nerobili, účinnosť lieku Febichol v terapii dyspeptických ťažkostí pri chronických chorobách hepatobiliárneho traktu je však overená ich dlhoročným liečebným používaním (ktoré bolo začaté v rokoch 1962-1964).

U psov (po intraduodenálnom podaní dávok 25, 50 a 100 mg/kg) fenipentol zvýšil plazmatickú koncentráciu sekretínu a pankreatickú sekréciu bikarbonátu, ale neovplyvnil plazmatickú koncentráciu gastrínu, ani pankreatickú sekréciu proteínov. Podobne u ľudí (po intrajejunálnom podaní 30 ml 2 % roztoku počas 30 minút) fenipentol zvýšil plazmatickú koncentráciu sekretínu a pankreatickú sekréciu bikarbonátu, ale neovplyvnil pankreatickú sekréciu proteínov.

V štúdiách na zvieratách bolo preukázané, že fenipentol nemá systémové farmakologické účinky, s výnimkou nevyjasneného, na veľkosti dávky nezávislého, zníženia pohybovej aktivity u myší. U myší fenipentol nemal myorelaxačné, analgetické ani antikonvulzívne účinky, u potkanov neovplyvnil žalúdočnú sekréciu, systolický krvný tlak, srdcovú frekvenciu, ani sekréciu alebo pH moču. U myší fenipentol v dávkach 30 a 100 mg/kg neovplyvnil intestinálnu propulziu, v najvyššej testovanej dávke (300 mg/kg) mierne zvýšil intestinálnu propulziu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Farmakokinetické štúdie fenipentolu u ľudí sa nerobili.

U potkanov sa fenipentol po perorálnom podaní vstrebáva z tenkého čreva. Hepatálna biotransformácia prebieha čiastočne priamou glukuronidáciou fenipentolu, čiastočne odbúravaním fenipentolu na kyselinu benzoovú, ktorá je po konjugácii s glycínom vylučovaná vo forme kyseliny hippurovej. Exkrécia fenipentolu prebieha predovšetkým renálnou cestou, do 48 hodín sa močom vylúčilo 80-85 % perorálnej dávky, približne z polovice vo forme fenipentol-glukuronidu a z polovice vo forme kyseliny hippurovej. Stolicou sa do 48 hodín vylúčilo 10-15 % perorálnej dávky.

Podobnú farmakokinetiku mal perorálne podaný fenipentol u králikov, s tým rozdielom, že bol takmer kvantitatívne vylúčený močom vo forme fenipentol-glukuronidu. Len asi 5 % perorálnej dávky sa odbúralo na kyselinu benzoovú, ktorá sa po konjugácii s glycínom vylúčila vo forme kyseliny hippurovej.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Akútna toxicita

Fenipentol sa u laboratórnych zvierat (potkanov a myší) vyznačuje zanedbateľnou akútnou toxicitou po perorálnej aplikácii (letálne dávky sú vyššie ako 3 g fenipentolu na kg telesnej hmotnosti).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u samíc potkanov po perorálnom podaní bola stanovená na 3449 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 3037-3916 mg/kg), pričom samce potkanov nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 3550 mg/kg p.o. bola mortalita samcov 10 %).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u myších samíc po perorálnom podaní bola stanovená na 6997 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 4824-10147 mg/kg), pričom samce myší nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 5490 mg/kg p.o. bola mortalita samcov 20 %).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u samíc potkanov po intraperitoneálnom podaní bola stanovená na 871 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 776-978 mg/kg), pričom samce potkanov nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 870 mg/kg i.p. bola mortalita samcov 40 %).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u samíc myší po intraperitoneálnom podaní bola stanovená na 713 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 650-752 mg/kg), pričom samce myší nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 700 mg/kg i.p. bola mortalita samcov nulová).

 

Subchronická a chronická toxicita

Po šesťtýždňovom perorálnom podávaní fenipentolu v dávkach 0,05 ml/kg samcom potkanov nenastali zmeny hmotnostných prírastkov oproti kontrolným zvieratám, nevyskytli sa zmeny histochemického obrazu RNA a indolových derivátov v hepatocytoch a pri histologickom vyšetrení neboli nájdené patologické zmeny na pľúcach, myokarde, obličkách, ezofágu ani tenkom čreve.

Po štvortýždňovom podávaní fenipentolu v dávkach 50, 100 nebo 200 mg/kg/deň potkanom obidvoch pohlaví bolo pozorované štatisticky nevýznamne pomalšie zvyšovanie hmotnosti u potkaních samíc. Vzhľad a správanie zvierat medikovaných 50 nebo 100 mg/kg/deň sa nelíšili od kontrolných zvierat, u zvierat medikovaných dávkou 200 mg/kg/deň bola pozorovaná mierna sedácia. Mezi medikovanými a nemedikovanými zvieratami neboli v priebehu šesťmesačného sledovania zistené rozdiely v počte erytrocytov, hodnotách hemoglobínu, ani v diferenciálnom bielom krvnom obraze. Pri postmortálnom histopatologickom vyšetrení neboli nájdené žiadne zmeny, ktoré môžu súvisieť s podávaným liečivom.

 

Mutagénny a tumorigénny potenciál

Fenipentol neindukoval génové mutácie na prokaryotickom modele Salmonella typhimurium a nevykázal mutagénne účinky v teste na mutagenitu na cicavčích bunkách in vitro.

Dlhodobé štúdie, ktoré by skúmali tumorigénny potenciál fenipentolu, sa nerobili.

 

Reprodukčná toxicita

Reprodukčná toxicita fenipentolu nie je dostatočne preskúmaná. Po veľmi vysokých perorálnych dávkach fenipentolu podávaných gravidným myšiam a samiciam potkanov boli zaznamenané reprodukčno-toxické účinky, uvedené v nasledujúcom texte (uvádzané dávky sú „najnižšie publikované toxické dávky“ (TDLo – lowest published toxic dose)).

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam potkanov v dávkach 3500 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení bola zaznamenaná zvýšená postimplantačná mortalita a spomalenie intrauterínneho rastu.

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam myší v dávkach 700 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení bola zaznamenaná zvýšená postimplantačná mortalita.

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam myší a potkanov, u obidvoch zvieracích druhov v dávkach 7000 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení, boli pozorované vývojové abnormality muskuloskeletárneho systému.

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam myší v dávkach 3500 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení bol u ich mláďat zaznamenaný pokles laktačného indexu.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

glycerol 85 %, želatína, sodná soľ meďnatého komplexu chlorofylínu

 

6.2 Inkompatibility

 

Febichol je určený na priamu perorálnu aplikáciu, a preto inkompatibility pri súčasnej aplikácii s inými liečivami neprichádzajú do úvahy.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 o C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

a) Sklenená liekovka z hnedého skla so závitovým uzáverom, papierová škatuľka.

b) PVC/Al blister, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 50 kapsúl.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Noventis s.r.o

Filmová 174

761 79 Zlín

Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

43/0326/69-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

1969 / 30. 12. 2004

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

FEBICHOL cps 50x100 mg (blister)

FEBICHOL cps 50x100 mg (blister)

Tablety, tobolky.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop