Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

BISACODYL-K (tbl obd 105x5 mg)  

BISACODYL-K (tbl obd 105x5 mg)

27100

Bisakodyl je stimulačné laxatívum.

Viac detailov

5,85 € s DPH

5,32 € bez DPH

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

BISACODYL-K

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Každá obalená tableta obsahuje 5 mg bisakodylu.

 

Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Obalené tablety.

 

Žlté okrúhle konvexné obalené tablety.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Bisacodyl je indikovaný

  • na zmiernenie príležitostnej zápchy a nepravidelnosti vo vyprázdňovaní,

  • pri chronickej zápche, napr. pri dlhotrvajúcej imobilite alebo pri zápche súvisiacej s hemoroidmi,

  • na vyprázdnenie čriev pred chirurgickým zákrokom alebo diagnostickým vyšetrením, ako je napr. rádiologické vyšetrenie alebo kolonoskopia.

Bisakodyl napomáha obnoviť normálnu črevnú hygienu po operačnom zákroku a po pôrode (taktiež môže byť použitý v priebehu tehotenstva ale len v odporučených dávkach, nakoľko vyššie dávky by mohli vyvolať kontrakcie maternice) a môže byť použitý na vyprázdnenie čreva pred pôrodom

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Tableta sa má prehltnúť celá a má sa zapiť tekutinou (nie mliekom). Nemá sa rozhrýzť ani nerozdrviť nakoľko môže podráždiť žalúdočnú sliznicu.

Počas liečby Bisacodylom-K má pacient piť dostatočné množstvo tekutín.

Tablety by sa mali užívať prednostne večer pred spaním, ale taktiež sa môžu užívať ráno. Ak sa tablety užijú večer vyvolajú pohyb čriev v priebehu 8 – 12 hodín a ak sa užijú ráno vyvolajú ho do 6 hodín.

Zápcha

Dospelí a deti nad 12 rokov: 1 až 2 , alebo aj 3 tablety jedenkrát denne, najlepšie večer, pred spaním.

Deti do 12 rokov: 1 tableta jedenkrát denne.

Príprava na chirurgický zákrok a vyšetrenie

Ak sa vyžaduje úplné vyprázdnenie čriev, odporúča sa kombinované podanie tabliet večer a čapíkov ráno.

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov a u pacientov s ochorením pečene a obličiek.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na bisakodyl alebo na niektorú z pomocných látok a/alebo na niektoré iné stimulujúce laxatíva.

Stimulujúce laxatíva sú kontraindikované u pacientov s akútnym bruchom, apendicitídou, intestinálnou obštrukciou alebo gastrointestinálnym krvácaním.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Najdôležitejšími faktormi pre správnu činnosť čriev sú vhodná strava, príjem dostatočného množstva tekutín a pohyb. Liek sa odporúča užívať len vtedy, ak sú niektoré z týchto opatrení nedostatočné. Ak je to možné, pacient by nemal užívať liek dlhšie ako 1 týždeň, pretože dlhodobejšie užívanie môže viesť k hypotónii a/alebo atónii čriev, závislosti na laxatívnom účinku na vyvolanie črevných pohybov a k iným nežiaducim účinkom (pozri časť 4.9).

Ak je zmena návyku vo vyprázdňovaní náhla a trvá dlhšie ako 2 týždne, treba vylúčiť organickú príčinu zápchy. Zvláštnu opatrnosť treba u pacientov s abdominálnou bolesťou, nevoľnosťou a vracaním, pretože to môže signalizovať organické ochorenie.

Pacienti, korí sú závažne dehydrovaní majú byť pred užitím laxatív dostatočne hydratovaní.

Zvláštnu opatrnosť vyžadujú pacienti so zápalovým ochorením čriev.

Rektálne krvácanie alebo nevyprázdnenie sa po užití laxatív môže signalizovať vážny stav, ak sa vyskytnú, pacient musí prerušiť užívanie a treba zistiť príčinu tohto stavu.

Deti mladšie ako 6 rokov by mali užívať Bisacodyl-K len na odporučenie lekára. U novorodencov sa jeho použitie neodporúča.

Pacienti s cukrovkou musia vziať do úvahy, že každá tableta Bisacodylu-K obsahuje 120 mg cukru.

Pri vyhodnocovaní výsledkov endoskopických vyšetrení treba brať do úvahy skutočnosť, že sliznica tráviaceho traktu môže byť podráždená počas užívania stimulujúcich laxatív.

Osobitné upozornenie pre pomocné látky

Tartrazin E102 a azo farbivo E124 (súčasť žltého farbiva žĺtková žltá) môžu spôsobiť alergické reakcie, vrátane astmy. Alergické reakcie sa častejšie vyskytujú u ľudí precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Laxatíva môžu znižovať absorpciu perorálnych antikoagulantov a izoniazidu.

Súčasné užívanie kortikosteroidov a niektorých diuretík (tiazidy, furosemid) zvyšuje riziko hypokaliémie. Hypokaliémia zvyšuje citlivosť myokardu na srdcové glykozidy.

Medzi užitím Bisacodylu-K a príjmom mlieka alebo užitím antacíd musí uplynúť najmenej jedna hodina.

Perorálne lieky sa majú užívať najmenej 2 hodiny pred alebo po podaní bisakodylu.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o nežiaducich účinkoch v spojitosti s užívaním bisakodylu počas gravidity a laktácie.

Liek sa smie v priebehu tehotenstva užívať len na odporučenie lekára.

Bisakodyl sa vylučuje do materského mlieka a preto sa jeho užívanie v priebehu laktácie neodporúča.

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Bisacodyl-K nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Môžu sa vyskytnúť gastrointestinálne poruchy ako kŕče alebo abdominálna bolesť, hnačka, grganie, vracanie. Častejšie sa vyskytujú u pacientov s závažnejšou zápchou. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje vyrážka, žihľavka a svrbenie. Ak sa liek užíva podľa odporučeného dávkovania, hypokaliémia sa objaví veľmi zriedkavo. Riziko hypokaliémie je vyššie po predávkovaní alebo dlhodobejšom užívaní.

 

4.9 Predávkovanie

 

Predávkovanie alebo dlhodobé užívanie môžu vyústiť do hnačky s nadmernou stratou tekutín a elektrolytov, najmä draslíka. Bola tiež zaznamenaná malabsorpcia a strata proteínov.

Dlhodobé užívanie môže vyústiť do poškodenia čriev (hypotónia a/alebo atónia čriev) a závislosť na laxatívnom účinku na vyvolanie črevných pohybov.

Liečba

Odstránenie neabsorbovaného lieku. Odporúča sa sledovanie rovnováhy tekutín a elektrolytov, najmä draslíka. Liečba je symptomatická.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: laxatívum, ATC kód: A06AG02

 

Bisacodyl pôsobí stimulačne na peristaltiky čriev a v tenkom a hrubom čreve zvyšuje intraluminálnu tekutinu a elektrolyty. Účinok nastupuje 6 až 12 hodín po perorálnom podaní. Pri kontakte so sliznicou hrubého čreva, bisacodyl stimuluje nervové zakončenia, ktoré vyvolávajú parasympatické reflexy, čoho výsledkom je zvýšenie peristaltickej kontrakcie čreva. Znižuje absorpciu vody, elektolytov a glukózy v tenkom a hrubom čreve inhibíciou Na/K pumpy a zvyšuje koncentráciu prostaglandínov v sliznici čriev a lumenu.

Bisakodyl umožňuje dostatočné bezbolestné čistenie čriev, ktoré v niektorých prípadoch môže nahradiť výplach.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Po perorálnom podaní sa bisakodyl rýchlo mení na aktívny metabolit bis(p-hydroxyphenyl)pyridyl-2-metán. Slabo ale variabilne sa absorbuje v tenkom čreve po perorálnej aplikácii. Malé absorbované množstvo sa rýchlo deacetyluje na bisacodyl difenol v pečeni, ktorý sa konjuguje s kyselinou glukurónovou. Bisacodyl sa prevažne vylučuje stolicou. Približne jedna štvrtina perorálnej dávky bisakodylu sa za 48 hodín objaví v moči ako bisacodyl difenol glukuronid.

 

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Akútna toxicita: V štúdii (jednorazové podanie) bola stanovená akútna orálna LD50 u potkanov 4,32 1,09 g/kg telesnej hmotnosti, u myší 17,5 3,1 g/kg. Akútnu orálnu LD50 u psov nebolo možné stanoviť pre emetický účinok bisakodylu, ale výsledky ukázali, že tento druh je menej citlivý ako hlodavce.

Chronická toxicita: Testy chronickej toxicity u potkanov krmených bisacodylom viac ako 44 mesiacov nepreukázali abnormálne zmeny hmotnosti, zvieratá kŕmené 5-násobkom ľudskej dávky mali normálny prírastok na hmotnosti. Neboli zaznamenané hematologické alebo histopatologické nežiaduce zmeny. Žiadne zmeny neboli zaznamenané u psov kŕmených bisacodylom 21 mesiacov.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Sacharóza, monohydrát laktózy, škrob kukuricový, želatína, mastenec, metakrylátový kopolymér typ A, metakrylátový kopolymér typ B, triacetín, arabská guma, farbivo žĺtková žltá (obsahuje tartrazín /E102/ a ponso 4R /E 124/), voskové leštidlo.

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 250C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Al/PVC blistrová fólia, papierová škatuľka.

 

Obsah balenie: 15 a 105 tabliet.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

61/0011/91-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

22.7.1991 /

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte svoj názor

BISACODYL-K (tbl obd 105x5 mg)

BISACODYL-K (tbl obd 105x5 mg)

Bisakodyl je stimulačné laxatívum.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop