Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

ROWACHOL cps 1x100 (liek.)

93022

SKLADOM!!!

Rowachol cps 2x50 kapsúl / balenie.

Viac detailov

26,90 € s DPH

24,45 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

ROWACHOL

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: 1 mäkká kapsula obsahuje: alfa-pinén 13,6 mg; beta-pinén 3,4 mg, kamfén 5,0 mg; cineol 2,0 mg; mentón 6,0 mg; mentol 32,0 mg; borneol 5,0 mg.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Mäkká kapsula

Popis: zelené guľaté mäkké želatínové kapsuly, gastrorezistentné, obsahujúce zelenožltú tekutinu silného aromatického zápachu.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Hepatobiliárne ťažkosti vrátane cholelitiázy, cholecystitídy, biliárnej koliky, dyskinézie žlčovodu a zápalové biliárne stavy. Predoperačná a pooperačná liečba hepatálneho a biliárneho systému, prevencia recidív cholelitiázy.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Na vnútorné použitie

Dávkovanie

Dospelí: Obvykle sa užíva 1 až 2 mäkké kapsuly 3 krát denne pred jedlom.

Deti 6 –14 ročné: Obvykle sa užíva 1 mäkká kapsula 2 krát denne pred jedlom.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Nie sú známe

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pred začiatkom konzervatívnej liečby žlčových kameňov v spoločnom žlčovode (choledolitiáza) je potrebné zvážiť situáciu, že žlčové kamene v dukte môžu zvýšiť výskyt klinických komplikácii ako sú obštrukčná žltačka, ascedentná cholangitída, pankreatitída a podobne. Pacientom sa odporúča žlčníková diéta so zníženým obsahom cholesterolu.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Interakcie sa môžu vyskytnúť pri súčasnom perorálnom podávaní antikolaguancií alebo pri kritických dávkach iných liekov, ktoré sa metabolizujú a vylučujú cez pečeň.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Aj keď nie sú údaje o teratogénnom pôsobení lieku, nemá sa Rowachol podávať v prvom trimestri gravidity, ako aj počas laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

4.8 Nežiaduce účinky



Nie sú známe žiadne závažné vedľajšie nežiaduce účinky. U precitlivených osôb môže dôjsť najmä u kvapiek k výskytu alergických kožných reakcií. Ojedinele môže dôjsť k nepatrným a prechodným žalúdočným ťažkostiam, k bolesti v ústach, k výskytu bukálnych vriedkov a k mätovej pachuti po jedle. Tieto ťažkosti sa zmiernia alebo odstránia užitím liekov nalačno 30 minút pred jedlom.

4.9 Predávkovanie



Po bezprostrednom užití je vhodný výplach žalúdka. Pozorovať stav, prípadne nasadiť symptomatickú liečbu. Odporúča sa monitorovanie srdcových, respiračných, renálnych a hepatálnych funkcií.

Toxikologické pokusy na zvieratách naznačili, že vysoké dávky silíc môžu mať za následok depresiu prevodu v CNS, ktorá vedie k strnulosti a dychovému zlyhaniu alebo naopak k stimulácii prevodu s podráždením a kŕčmi. Dráždenie žalúdka sa prejavuje nauzeou, vracaním a hnačkou.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: choleretica, cholekinetica

ATC kód: AO5AX

 

Rowachol podporuje rozpad, rozpustenie a vyplavovanie žlčových kameňov, znižuje saturačný index cholesterolu v žlči a súčasne bráni tvorbe nových kameňov. Signifikantne zvyšuje cholerézu, obmedzuje cholestázu a má spazmolytický účinok, znižujúci kolikovité bolesti. Inhibuje aktivitu MGCoA v pečeni a tým znižuje endogennú tvorbu cholesterolu.

Rowachol je účinný i proti rade grampozitivných a gramnegatívnych baktérií.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Štúdie biologickej dostupnosti demonštrujú rýchlu perorálnu absorpciu. Mentol sa rýchlo absorbuje, metabolizuje v pečeni a vylučuje sa močom a žlčou ako glukuronid.

Absorpčný polčas T1/2 abs. 0,373 0,881 hodín, maximálna koncentrácia v plazme – konjugáty 2,477 0,663 mg, polčas eliminácie T1/2 beta 0,861 0,148 (hod. SEM).

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Na základe výsledkov predklinických skúšok (akútna, subakútna, akútna a subakútna toxicita, chronická toxicita, všeobecná gastrointestinálna tolerancia, vplyv na hepatocyty, genotoxicita a reprodukčná toxicita) je možné považovať Rowachol za bezpečný liek.

 

 

6. Farmaceutické informÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

Olivový olej, želatína, glycerol, sodná soľ etylparabénu (E215), sodná soľ propylparabénu (E217), sodná soľ meďnatého komplexu chlorofylínu.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

5 rokov

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 5 rokov

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenom obale.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

vnútorný obal: 50 cps: liekovka z plastu bielej farby s bezpečnostným uzáverom

20 cps, 100 cps: blister PVC/ALU

vonkajší obal: papierová škatuľka písomná informácia pre používateľa

 

veľkosť balenia: 1 x 20 mäkkých kapsúl

1 x 50 mäkkých kapsúl

1 x 100 mäkkých kapsúl

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh

 

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

ROWA Pharmaceuticals Ltd.

Newrown, Bantry

Co.Cork, Írsko

 

 

8. Registračné číslo

 

94/0141/98-S

 

 

9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie

 

Dátum prvej registrácie: 24.3.1998/

Dátum posledného predĺženia: 18.11.2005/ bez časového obmedzenia

 

 

10. Dátum revízie textu

 

Marec 2013

 

Napíšte svoj názor

ROWACHOL cps 1x100 (liek.)

ROWACHOL cps 1x100 (liek.)

SKLADOM!!!

Rowachol cps 2x50 kapsúl / balenie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop