Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

HEDELIX S.A. kvapky 20ml  

HEDELIX S.A. gtt por 1x20 ml

57801

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Viac detailov

2,54 € s DPH

2,54 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Hedelix® s.a.

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo:

Hederae helicis extractum (2.2 - 2.9 : 1) 0,04 g v 1 ml roztoku (=31 kvapiek).

Extrakčný prostriedok: etanol 50 obj. %, propylénglykol (98 :2).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Perorálne kvapky

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Liečba zápalov dýchacích ciest sprevádzaných tvorbou hlienu a liečba príznakov chronických zápalových ochorení dýchacích ciest.

 

V písomnej informácii pre používateľov sa uvádza: „Pri pretrvávaní ťažkostí alebo pri výskyte dušnosti, horúčky, pri tvorbe krvavého alebo hnisavého spúta, ihneď navštívte lekára.“

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Ak nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie:

 

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 3 krát denne 31 kvapiek (zodpovedá 300 mg drogy denne),

deti od 4 do 10 rokov: 3 krát denne 21 kvapiek (zodpovedá 200 mg drogy denne),

deti od 3 do 4 rokov: 3 krát denne 16 kvapiek (zodpovedá 150 mg drogy denne),

 

Liek sa užíva nezriedený a po užití vypite dostatočné množstvo tekutín (pohár vody).

 

Na vnútorné použitie.

V písomnej informácii pre používateľov sa uvádza: “Neužívajte liek bez odporúčania lekára dlhšie ako niekoľko dní“. Pozri tiež časť „Terapeutické indikácie“.

 

4.3 Kontraindikácie

 

  • precitlivenosť na listy brečtanu popínavého alebo na niektorú z pomocných látok

  • deficit arginínsukcinát syntentázy (metabolická porucha tvorby močoviny v Krebs-Henseleitovom cykle – vyskytuje sa u novorodencov, dojčiat a malých detí).

 

V jednom prípade sa vyskytla u 5 mesačného dieťaťa vyvolaná opakovaná symptomatická príhoda (predpokladá sa deficit arginínsukcinát syntetázy) v úzkej časovej súvislosti s užívaním lieku Hedelix® s.a.

Hedelix® s.a sa nesmie podávať dojčatám alebo deťom mladším ako 3 roky, pretože liek obsahuje mentol, mätovú a eukalyptovú silicu. Vzhľadom na výskyt týchto pomocných látok v Hedelixe® s.a, nesmú liek užívať pacienti s bronchiálnou astmou alebo s inými respiračnými ochoreniami, ktoré sú sprevádzané výraznou hypersenzitivitou respiračného systému. Inhalácia mentolu, mätovej a eukalyptovej silice môže spôsobiť bronchokonštrikciu.

Pre dojčatá a deti do 3 rokov sú dostupné iné lieky.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Keďže Hedelix® s.a. obsahuje zložky extrahované z rastlín, vo fľaši sa môžu tvoriť usadeniny, ktoré môžu spôsobiť zákal alebo zanedbateľnú zmenu chuti.

Hedelix® s.a. neobsahuje cukor ani alkohol, preto je vhodný pre diabetikov a pre pacientov, ktorí nesmú užívať alkohol.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nebolo skúmané, či liečivo prestupuje placentou alebo sa vylučuje do materského mlieka. Preto sa liek nemá užívať počas gravidity a laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neaplikovateľné.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

U citlivých osôb sa môžu menej často vyskytnúť žalúdočné ťažkosti.

 

Hedelix® s.a môže vyvolať laryngospazmus u dojčiat a detí do 3 rokov.

 

4.9 Predávkovanie

 

Liek obsahuje saponíny, preto po užití veľkého množstva lieku môže vzniknúť gastroenteritída.

 

Doteraz sú známe prípady, keď deti konzumovali čerstvé brečtanové listy. Publikované výsledky z jedného toxikologického centra uvádzajú, že po konzumácii 1 – 5, veľmi zriedkavo až 10 čerstvých brečtanových listov a plodov došlo v 10 % k vracaniu a hnačkám (súbor 301 detí).

Po konzumácii 2 brečtanových listov sa deťom odporúča na primárnu elimináciu jedu podať aktívne uhlie.

Z publikovaných výsledkov nie je možné vyvodiť záver pre stanovenie vhodného dávkovania lieku s obsahom sušených brečtanových listov ako je napr. Hedelix® s.a.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - expektorans, mukolytikum

ATC-kód: RO5CA

 

Expektoračný účinok je pravdepodobne vyvolaný dráždením sliznice žalúdka. Podráždenie senzorických parasympatikových nervových vlákien reflexne stimuluje sekretorické mukózne žľazy v sliznici bronchov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Údaje o farmakokinetických vlastnostiach a biologickej dostupnosti nie sú k dispozícii.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predávkovanie liekom zo sušených listov brečtanu nie je doteraz známe.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

propylénglykol,

glycerol,

príchuť „Frey & Lau“ Nr. 118676,

silica mäty piepornej „Frey & Lau“ Nr. 118915

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Čas použiteľnosti je 48 mesiacov.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení lieku je 6 mesiacov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Liek uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C v pôvodnom obale.

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Liekovka z hnedého skla (farmaceutické sklo, okrúhla, hnedá , sterilná) hydrolytickej triedy 3 so závitom RD 18,

Zvislé kvapkadlo S-typ V 3,8 135 NW 18, biely; materiál – polyetylén (RIBLENE FH 10/LUPOLEN 1840 H)

Skrutkovací uzáver KSK typ V, VI, VII 6,8 NW, biely; materiál – polypropylén (NOVOLEN 1100 H/HOSTALEN PPT 1070/HOSTALEN PPN 1060 EU)

 

Vonkajšie balenie: papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 20 ml, 50 ml, 100 ml

 

6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Neaplikovateľné.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, Eitorf, Nemecko

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

94/0003/01-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

22.03.2001

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

December 2008

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

HEDELIX S.A. 	gtt por 1x20 ml

HEDELIX S.A. gtt por 1x20 ml

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop