Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

EUPHORBIUM COMPPOSITUM-HEEL nosné kvapky 20ml  

EUPHORBIUM COMPPOSITUM-HEEL nosné kvapky 20ml

15082

Povzbudenie vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri akútnej a chronickej rinitíde (zápal nosovej sliznice) bez alebo s postihnutím prinosových dutín a zvukovodu, pri zápale a hydropse (nahromadenie tkanivového moku) stredoušnej dutiny.

Viac detailov

5,64 € s DPH

5,64 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

100 g roztoku obsahuje:

Euphorbium D4 1,0 g

Hydrargyrum bijodatum D8 1,0 g

Mucosa nasalis suis D8 1,0 g

Hepar sulfuris D10 1,0 g

Argentum nitricum D10 1,0 g

Sinusitis Nosode D13 1,0 g

Pulsatilla pratensis D2 1,0 g

Luffa operculata D2 1,0 g.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Nosová aerodisperzia.

Číry bezfarebný roztok.

 

Homeopatický liek.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Stimulácia vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri chronickom suchom zápale sliznice nosa, pri suchosti nosovej sliznice, pri chronickom zápale prinosových dutín. Na uvoľnenie dýchania nosom pri vazomotorickej a sennej nádche, doplnková liečba pri ozéne.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie má byť individuálne.

 

Do každej nosovej dierky 3 – 5 krát denne 1 - 2 vstreky. Deťom do 6 rokov 3 – 4 krát denne 1 vstrek. Liek je možné aplikovať aj u dojčiat. Pre nazálne použitie. Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

 

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, najmä na benzalkóniumchlorid.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pri dlhodobom, neindikovanom užívaní homeopatík sa môžu prejaviť funkčné symptómy skúšky lieku (symptómy obrazu lieku).

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidite a dojčení. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu. Doposiaľ neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Euphorbium compositum-Heel S nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť bronchospazmy u  pacientov s predispozíciou astmy.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatiká

ATC-kód: V03AX

 

Viaczložkový homeopatický liek sa používa na stimuláciu vlastných obranných mechanizmov pri konkrétnom komplexe symptómov určitého ochorenia. Liečebný účinok jednotlivých zložiek homeopatického lieku je založený na princípe podobnosti príznakov choroby a homeopatika. Pre meranie účinku homeopatického lieku nemožno použiť kritérium farmakologického účinku, ani sledovanie hladiny v organizme.

Princíp podobnosti: Proti komplexu symptómov choroby sa použije homeopatický liek schopný vyvolať u zdravého človeka symptómy čo najpodobnejšie, ktoré sú pre každý liek špecifické (telesné aj duševné).

Princíp riedenia - potenciácia: príprava stupňovitého zrieďovania kvapalného (dilúcie) a rozteru tuhého (triturácie) koncentrátu podľa homeopatickej prevádzkovej techniky. Každý stupeň potenciácie sa spravidla pripravuje v decimálnom (D) alebo centezimálnom (C) pomere. Počet stupňov potenciácie určuje v označení stupeňzriedenia, napr. D4, C15 (resp. 15CH, znamená pätnásty stupeň potenciácie v centezimálnom Hahnemannovom systéme). Dynamizácia je mechanický proces, ktorý nasleduje po každom stupni potenciácie.

Modality: podmienky, pri ktorých sa stav alebo symptómy pacienta zhoršujú a zlepšujú.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

Natrii hydrogenophosphas

Natrii chloridum

Aqua ad iniectabilia

Konzervačná látka: Benzalkonii chloridum 0,01 g.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Hnedá sklenená fľaša (hydrolytické sklo triedy 3) s plastovým uzáverom (polypropylén) a rozprašovačom z nehrdzavejúcej ocele s obsahom 20 ml, papierová škatuľa s označením „Homeopatický liek“, písomná informácia pre používateľov.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko

Tel.: +49-7221/501 00

Fax: +49-7221/501 210

E-mail: info@heel.de

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0055/93-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

31.5.1993/

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

August 2011

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

EUPHORBIUM COMPPOSITUM-HEEL nosné kvapky 20ml

EUPHORBIUM COMPPOSITUM-HEEL nosné kvapky 20ml

Povzbudenie vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri akútnej a chronickej rinitíde (zápal nosovej sliznice) bez alebo s postihnutím prinosových dutín a zvukovodu, pri zápale a hydropse (nahromadenie tkanivového moku) stredoušnej dutiny.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop