Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Glimbax 200ml  

GLIMBAX irr ora 1x200 ml (liek.skl.)

40601

GLIMBAX sa používa na výplachy ústnej dutiny alebo kloktanie. Prvý a jediný orálny roztok Diklofenaku s patentovanou CDS technológiou na liečbu zápalov v ústnej dutine.

Viac detailov

5,27 € s DPH

5,27 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

1. NÁZOV LIEKU

 

GLIMBAX

 

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: acidum diclofenacum 0,074 g v 100 ml roztoku.

 

Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.

 

 1. LIEKOVÁ FORMA

 

Ústny výplach.

Vzhľad lieku: číry roztok načervenalej farby.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

 

GLIMBAX je indikovaný na symptomatickú liečbu zápalových prejavov v orofaryngu spojených s bolesťou (ako je napríklad gingivitída, faryngitída, stomatitída). Ďalšou indikáciou je symptomatická liečba po stomatologických zákrokoch v orofaryngeálnej oblasti.

 

  1. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Výplachy ústnej dutiny alebo kloktanie sa prevádzajú 2-3- krát denne dávkou 15 ml neriedeného roztoku, čo zodpovedá naplnenej priloženej odmerke. Dávku možno rozriediť malým množstvom vody.

 

 

  1. Kontraindikácie

 

Liek je kontraindikovaný pri precitlivenosti na liečivo i pomocné látky obsiahnuté v lieku.

Ďalej sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na kyselinu acetylosalicylovú alebo iné nesteroidové antireumatiká.

 

 

  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Náhodné prehltnutie dávky roztoku určeného na ústne výplachy nevyvolá poškodenie pacienta, pretože táto dávka zodpovedá pätine až šestine dávky odporúčanej na systémové podávanie. Lokálne lieky môžu vyvolať senzibilizáciu, najmä pri dlhodobom podávaní. V prípade precitlivenosti je treba liečbu prerušiť a nahradiť ju inou odpovedajúcou liečbou.

 

 

  1. Liekové a iné interakcie

 

Neboli zaznamenané.

 

  1. Gravidita a laktácia

 

Počas tehotenstva a dojčenia môže byť liek používaný iba pod dohľadom lekára

 

  1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neaplikovateľné.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

Aj keď počas klinických štúdií neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky spojené s podávaním lieku GLIMBAX pri dlhodobom podávaní sa môžu vyskytnúť prejavy iritácie ústnej sliznice a kašeľ. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne mierneho charakteru.

Lokálne lieky môžu vyvolať senzibilizáciu, najmä pri dlhodobom podávaní. V prípade precitlivenosti je treba liečbu prerušiť a nahradiť ju inou odpovedajúcou liečbou.

 

  1. Predávkovanie

 

Nie sú známe prípady predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

ATC klasifikácia: A01AD11, farmakoterapeutická skupina: antiflogistikum, analgetikum.

Liečivom v lieku GLIMBAX je diclofenacum, ktorý pri systémovom podávaní vykazuje analgetický, antiflogistický a antipyretický účinok. GLIMBAX po lokálnej aplikácii vykazuje analgetické a antiflogistické vlastnosti.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Pomocou spektrofluoroskopie bolo dokázané, že sa liečivo lieku GLIMBAX koncentruje v orofaryngeálnej mukóze a potom sa pomaly absorbuje. Tak sa dosahuje veľmi nízkych plazmatických koncentrácií liečiva, ktoré nevyvolávajú systémové účinky. Liek sa vylučuje najmä močom vo forme metabolitov, zvyšná časť sa vylučuje žlčou a stolicou.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

LD50 per os:

Myš: 1300 mg/kg po 48 hod / 231 mg/kg po 15 dňoch

Potkan: 1500 mg/kg po 48 hod / 233 mg/kg po 15 dňoch

Morča: 1250 mg/kg po 48 hod / 233 mg/kg po 15 dňoch

3-mesačné perorálne podávanie diklofenaku v dávke 2 mg/kg/deň potkanom nevyvolalo žiadnu chronickú toxicitu. Štúdie na pokusných zvieratách preukázali, že diklofenak nevykazuje mutagénne, teratogénne ani karcinogénne účinky.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

sorbitolum 70 % non cristallisabile, cholinum, natrii benzoas, dinatrii edatas, kalii acesulfas, aroma menthae piperitae, aroma persicae, rubor ponceau 4R (E 124), aqua purificata.

 

  1. Inkompatibility

 

Doteraz nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

 

 

  1. Druh obalu a obsah balenia

 

Liekovka typu III zo skla jantárovej farby, PE uzáver s detskou poistkou, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 200ml.

 

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Nie sú zvláštne upozornenia.

Liek je určený na perorálne podanie.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg, Rakúsko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

95/0200/04-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

30.04.2004

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

GLIMBAX irr ora 1x200 ml (liek.skl.)

GLIMBAX irr ora 1x200 ml (liek.skl.)

GLIMBAX sa používa na výplachy ústnej dutiny alebo kloktanie. Prvý a jediný orálny roztok Diklofenaku s patentovanou CDS technológiou na liečbu zápalov v ústnej dutine.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop