Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

AMBROBENE 15mg/5ml sirup 100ml  

Ambrobene 15 mg/5 ml sir 1x100 ml/300 mg

94921

Sirupy a suspenzie na vnútorné použitie.

Viac detailov

4,40 € s DPH

4,00 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 1. NÁZOV LIEKU

 

Ambrobene 15 mg/5 ml

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

5 ml perorálneho sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum (ambroxol hydrochlorid) 15 mg.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Sirup

Číra bezfarebná kvapalina vône a chuti po malinách.

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby hlienu a jeho transportu.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je uvedené inak, odporúča sa nasledovná schéma dávkovania:

Deti do 2 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 7,5 mg ambroxol hydrochloridu dvakrát denne (2,5 ml sirupu Ambrobene 15 mg/5 ml dvakrát denne).

 

Deti 2 - 5 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 7,5 mg ambroxol hydrochloridu trikrát denne (2,5 ml sirupu Ambrobene 15 mg/5 ml trikrát denne).

 

Deti 6 - 12 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 15 mg ambroxol hydrochloridu dva až trikrát denne (5 ml sirupu Ambrobene 15 mg/5 ml dva až trikrát denne).

 

Dospelí a deti nad 12 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva počas prvých 2-3 dní 30 mg ambroxol hydrochloridu trikrát denne (10 ml sirupu Ambrobene 15 mg/5 ml trikrát denne) a ďalej 30 mg ambroxol hydrochloridu dvakrát denne.

Upozornenie:

Zvýšenie účinnosti u dospelých (zvlášť u pacientov so značnom bronchiálnou hypersekréciou alebo vysokou viskóznou bronchiálnou sekréciou) sa môže dosiahnuť podávaním dávky 60 mg ambroxol hydrochloridu dvakrát denne.

 

Perorálna liečba

Sirup sa môže podávať priamo (bez riedenia).

 

Upozornenie

Pri používaní odmerky, ktorá je súčasťou balenia, treba dbať na presné dávkovanie.

 

V prípade závažnej renálnej dysfunkcie je potrebné udržiavaciu dávku redukovať alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.

 

Mukolytický účinok ambroxol hydrochloridu sa zlepšuje pri prijímaní tekutín.

 

Dĺžka liečby závisí od konkrétnych prípadov, v závislosti na indikácii a priebehu ochorenia.

 

4.3. Kontraindikácie

Liek sa nesmie podávať pri známej precitlivenosti na ambroxol alebo na niektorú z pomocných látok.

V prípade bronchomotorických porúch a veľkej sekrécii (napr. v prípade ojedinelého syndrómu nepohyblivých riasiniek) sa ambroxol má podávať s opatrnosťou kvôli možnému riziku nahromadenia sekrétu.

V prípade závažnej poruchy renálnej alebo hepatálnej funkcie sa musí ambroxol podávať zvlášť opatrne (napr. predĺžiť interval alebo redukovať dávky).

 

Deťom do 2 rokov sa ambroxol môže podávať len pod dohľadom lekára.

 

V prípade vrodenej fruktózovej intolerancie sa tento sirup môže podávať len po konzultácii s lekárom (pozri tiež časť 4.4).

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa podávajú odporúčané dávky, treba pamätať, že v každej dávke sa nachádza 4,2 g sorbitolu (ekvivalené 0,35 jednotiek karbohydrátu). Liek sa môže podávať deťom až po konzultácii s lekárom kvôli možnému riziku v prípade dedičnej fruktózovej intolerancie.

Rovnako platí riziko aj pre dospelých a dospievajúcich pacientov s fruktózovou intoleranciou. Táto skupina pacientov môže liek užívať len po konzultácii s lekárom.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxol podáva spolu s antitusikami, pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa.

Pred začatím liečby je preto potrebné prísne zvážiť indikácie takejto kombinovanej liečby.

 

S opatrnosťou treba postupovať aj pri súčasnom podávaní antibiotík (amoxycilín, cefuroxím, doxycyklín a erytromycín), nakoľko ambroxol môže zvýšiť koncentráciu týchto antibiotík v pľúcach. Interakcia sa potvrdila v prípade súčasného podávania s doxycyklínom.

 

4.6. Gravidita a laktácia

Kvôli nedostatku údajov z klinickej praxe sa ambroxol v gravidite (najmä počas prvých troch mesiacov) a počas laktácie môže podávať, len ak potenciálny úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe údaje o vplyve lieku na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne problémy (napr. nauzea a bolesti žalúdka) a alergické reakcie (napr. kožná vyrážka, opuch tváre, dyspnoe a zvýšená teplota sprevádzaná triaškou).

Zriedkavo sa objavuje pocit sucha v ústach a dýchacích cestách, sialorea, rinorea, zápcha a dysúria.

V jednom prípade sa zaznamenal anafylaktický (alergický) šok a raz alergická kontaktná dermatitída.

 

4.9. Predávkovanie

a) Symptómy predávkovania

Po predávkovaní ambroxolom nie sú známe príznaky intoxikácie. Zaznamenali sa len krátkodobá nespavosť a hnačka.

Ambroxol sa dobre toleroval po perorálnej dávke do 25 mg/kg/deň.

V predklinickom výskume sa pri extrémnom predávkovaní vyskytla sialorea, napínanie na dávenie, dávenie a hypotenzia.

 

b) Liečba predávkovania

Pri predávkovaní je potrebné vyvolať dávenie resp. vykonať výplach žalúdka len v prípade extrémneho predávkovania.

Odporúča sa začať symptomatickú liečbu.

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum

ATC kód: R 05 CB 06

 

Ambroxol je účinný N-desmetyl metabolit bromhexínu. Doposiaľ nie je presne známy jeho spôsob účinku; je dokázaný jeho sekretolytický a sekretomotorický účinok. V štúdiách u zvierat sa zistilo, že ambroxol zvyšuje tvorbu bronchiálneho sekrétu. Odstránenie hlienu sa dosahuje znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu.

Po podaní ambroxolu sa zistilo tiež zvýšenie syntézy a sekrécie surfaktantu („aktivácia surfaktantu“); predpokladá sa zvýšenie permeability vaskulárno-bronchiálnej bariéry.

Nástup účinku sa dosahuje v priemere 30 minút po perorálnom podaní lieku a pretrváva počas 6-12 hodín, v závislosti na dávke.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

U ľudí sa ambroxol po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Hodnota tmax po perorálnom podaní je 1-3 hodiny. Absolútna biodostupnosť ambroxolu po perorálnom podaní sa redukuje približne o 1/3 v dôsledku efektu prvého prechodu. Vzniknuté metabolity sa eliminujú prevažne renálnou cestou (napr. dibromanatranilová kyselina, glukuronidy). Na plazmatické proteíny sa viaže približne 85% ambroxolu (80-90%). Terminálna fáza biologického polčasu eliminácie je 7-12 hodín. Plazmatický polčas ambroxolu a jeho metabolitov je cca 22 hodín. Celková renálna eliminácia je 90%, prevažne vo forme metabolitov, ktoré vznikli v pečeni.

Menej ako 10% podaného ambroxolu sa vylučuje renálnou elimináciou v nezmenenej forme.

Keďže ambroxol sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny, má veľký distribučný objem a pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, dialýzou alebo umelo vyvolanou diurézou sa dosiahne len nevýznamná eliminácia lieku.

Pri závažných hepatálnych ochoreniach sa znižuje klírens ambroxolu o 20-40%.

V prípade závažnej renálnej dysfunkcie sa predlžuje biologický polčas eliminácie metabolitov ambroxolu.

Ambroxol prestupuje cerebrospinálnou tekutinou, prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Skúšky na akútnu toxicitu u zvierat nepotvrdili zvláštnu precitlivenosť (pozri časť 4.9).

 

Chronická / subchronická toxicita

Skúšky na chronickú toxicitu vykonané u 2 druhov zvierat nedokázali žiadne zmeny, ktoré by súviseli s podávaným liekom.

 

Mutagénny a karcinogénny potenciál

Dlhodobé štúdie u zvierat nedokázali karcinogénny potenciál ambroxolu.

Všetky výsledky testov na mutagenitu ambroxolu boli negatívne.

 

Reprodukčná toxicita

Štúdie na embryotoxicitu, ktoré sa vykonali u potkanov a králikov, nedokázali teratogénny potenciál ambroxolu pri dávkach 3 g/kg resp. 200 mg/kg. Peri- a postnatálny vývin u potkanov bol bez zmien pri dávkach 500 mg/kg. Poruchy fertility sa nepotvrdili u potkanov, ktorým sa podávala dávka 1,5 g/kg.

Ambroxol prestupoval placentárnou bariérou a vylučoval sa do materského mlieka u pokusných zvierat. Nie sú k dispozícii relevantné údaje o používaní ambroxolu počas gravidity a laktácie u ľudí.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

  1. Zoznam pomocných látok

sorbitolum 70 % non cristallisabile, aroma rubi idaei, saccharinum, propylenglycolum, aqua purificata.

Upozornenie pre diabetikov:

5 ml (1 odmerka) obsahuje 2,1 g karbohydrátov, ekvivalentných približne 0,175 jednotiek sacharidov.

 

  1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Originálne balenie 100 ml sirupu.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, Nemecko

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

52/0186/92-C/S

 

9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie

 

25.3.1992

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Marec 2008

 

Napíšte svoj názor

Ambrobene 15 mg/5 ml sir 1x100 ml/300 mg

Ambrobene 15 mg/5 ml sir 1x100 ml/300 mg

Sirupy a suspenzie na vnútorné použitie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop